top of page

Procedura zwrotu

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zwrotów towarów zakupionych w sklepie internetowym sklep.spazone.pl, zwanym dalej "Sklepem".

1.2 Procedura zwrotu określona w Regulaminie ma zastosowanie do konsumentów, którzy dokonali zakupu w Sklepie w ramach zawartej umowy sprzedaży.

1.3 Definicje użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie określone w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Umowie sprzedaży.

1.4 Sklep nie będzie przyjmował zwrotów towarów zakupionych w Sklepie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

2. Warunki zwrotu

2.1 Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

2.2 W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do odesłania towaru w stanie nienaruszonym i kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

2.3 Koszt zwrotu towarów ponosi Konsument.

2.4 Sklep dokonuje zwrotu ceny towaru na rachunek bankowy Konsumenta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

2.5 Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu towaru, jeśli zostanie odesłany w stanie niekompletnym, uszkodzonym lub nosi ślady użytkowania.

3. Postępowanie reklamacyjne

3.1 Konsument może zgłosić reklamację dotyczącą towaru objętego zwrotem.

3.2 Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

3.3 Reklamacja powinna być zgłoszona za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub w formie pisemnej przesłanej na adres Sklepu.

3.4 Sklep w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji dokona jej rozpatrzenia i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany przez Konsumenta.

4. Postanowienia końcowe

4.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Procedury Zwrotu zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4.2 Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie, w sposób uczciwy i rzetelny.

4.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Procedury Zwrotu. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

4.4 Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Procedury Zwrotu przed dokonaniem zakupów w Sklepie.

4.5 W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących Regulaminu Procedury Zwrotu, Konsument może skontaktować się ze Sklepem za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu podanego na stronie internetowej Sklepu.

4.6 Niniejszy Regulamin Procedury Zwrotu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

bottom of page